dimarts, 17 de setembre de 2013

Informe de prestacions per desocupació al Vallès Occidental i els seus municipis. Juny de 2013

A 30 de juny de 2013, a la comarca es registren 83.700 persones
desocupades. D’aquestes, el 37,6% (31.463) no reben cap tipus de
prestació per desocupació. 
 
En aquestes dades no es té en compte les persones en atur no inscrites 
al SOC, i que en conseqüència tampoc perceben cap prestació.